Wednesday, 22 March, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng


articlewriting1
Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → C3H6 chuỗi phản ứng hóa học hidrocacbon, được THPT Sóc Trăng biên soạn, chuỗi phản ứng giúp những bạn học viên ghi nhớ đặc thù của những hidrocacbon đã được học để hoàn thành xong chuỗi phản ứng một cách tốt nhất. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

  1) 2CH4 overset{t^{circ } }{rightarrow}

  C2H2 + 3H2

  + 3H

  2) 2C2H2 overset{t^{circ }, xt, p}{rightarrow}

  C4H4Bạn đang xem : Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → C3H6

  3) CH≡C-CH=CH2 + 2H2 overset{Pd/PdCO_{3} ,t^{o} }{rightarrow}

  CH2=CH-CH=CH2
  CH = CH-CH = CH

  4) C4H10 overset{t^{circ },xt }{rightarrow}

  C3H6 + CH4

  Một số chuỗi phản ứng hữu cơ thường gặp

  Bài 1: Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau: CH3COONa → CH4 → C2H2 → C2H4→ C2H4Br2

  + CHCH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
  2CH4 → C2H2 + 3H2 ( t = 1500 độ С, làm lạnh nhanh )
  C2H2 + H2 → C2H4 ( Pd / PbCO3, to )
  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

  Bài 2. Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau: CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → polibutadien

  2CH4 → C2H2 + 3H2 ( t = 1500 độ С, làm lạnh nhanh )
  2C2 H2 → C4H4
  C4H4 + H2 → C4H6
  n ( CH2 = CH − CH = CH2 ) → ( CH2 − CH = CH − CH2 − ) n

  Bài 3. Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau: CH4 → C2H2→ Vinyl clorua → PVC

  2CH4 → C2H2 + 3H2
  C2H2 + HCl → C2H3Cl
  nCH2 = CHCl → ( − CH2 − CHCl − ) n

  Bài 4. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: C4H8 → C4H10 → CH4 → C2H2 → C4H4 → CAg=CAg 

  C4H8 + H2 overset{Ni,t^{o} }{rightarrow}

  C4H10
  C4H10 CH4 + C3H6
  CH + C

  2CH4overset{1500{o}C, lln }{rightarrow}

  C2H2 + 3H2
  + 3H

  2C2H2overset{xt, p,t^{o} }{rightarrow}

  C4H4
  C2H2 + 2A gNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4 NO3

  Câu hỏi trắc nghiệm vận dụng liên quan 

  Câu 1. Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

  A. 2,2 – đimetylpropan
  B. 2 – metylbutan
  C. pentan
  D. 2 – đimetylpropan

  Câu 2. Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

  A. 2,2 – đimetylbutan
  B. 3 – metylpentan
  C. hexan
  D. 2,3 – đimetylbutan

  Câu 3. Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỷ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

  A.C 4H8
  B. C3H6
  C. C3H8
  D. C2H4

  Câu 4. Cho Hiđrocacbon X phản ứng với brom(trong dung dịch) theo tỷ lệ mol 1 : 1 thì được chất hữu cơ Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là

  A. but-1-en
  B.etilen
  C. but-2-en .
  D. propilen

  Câu 5. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

  A. CH3 – CH = CH2

  B. CH2 – CH – CH = CH2 .
  C. CH3 – C ≡ C – CH3
  D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

  Câu 6. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

  A. CH2 = CH – CH2 – CH3
  B. CH3 – CH – C ( CH3 ) 2 .
  C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3
  D. ( CH3 ) 2 – CH – CH = CH2

  Câu 7. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y,sản phẩm khi hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được số gam kết tủa là

  A. 30 gam
  B. 10 gam
  C. 40 gam
  D. 20 gam

  Câu 8. Dẫn từ từ 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen và dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu, và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tắng 9,8 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen trong X là

  A. 50,00 %
  B. 66,67 %
  C. 57,14 %
  D. 28,57 %

  Câu 9. Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có khối lượng so với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa la

  A. 20 %
  B. 25 %
  C. 50 %
  D. 40 %

  Câu 10. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

  A. but-1-en
  B. but-2-en .
  C. 1,2 – dicloetan
  D. 2 – clopropen
  … … … … … .

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  1B 2B 3B 4A 5D
  6C 7A 8B 9C 10B

  Câu 7. 

  Phân tử Z hơn phân tử X 2 nhóm CH2 → MZ = MX + 28
  → MZ = 2MX → 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

  Câu 8. 

  C2H4 : x mol ; C3H6 : y mol
  ⇒ x + y = 0,3 mol ( 1 )
  mdung dịch sau phản ứng tăng = mX
  ⇒ 28 x + 42 y = 9,8 ( 2 )
  Từ ( 1 ) ( 2 ) ⇒ x = 0,2 mol ; y = 0,1 mol
  % VC2H4 = 0,2 : 0,3. 100 % = 66,67 %

  Câu 9. 

  MX = 15 ⇒ nH2 : nC2H4 = 1 : 1 ( Hiệu suất tính theo 1 trong 2 )
  Giả sử X có 1 mol H2 và 1 mol C2H4
  H2 + C2H4  C2H6
  Bảo toàn khối lượng : mX = mY
  ⇒ CnH2n-2
  ⇒ nY = 2 : 4/3 = 1,5 mol
  Ta có n khí giảm = nX – nY = nH2 pư = 2 – 1,5 = 0,5 mol
  ⇒ H % = 0,5 : 1. 100 % = 50 %
  trung học phổ thông Sóc Trăng đã gửi tới bạn phương trình hóa học Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → C3H6, khi phân hủy CH4 tạo ra C2H2, hoàn toàn có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan những bạn sẽ rất hay gặp trong những dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu này sẽ phân phối những thông tin thiết yếu cho những bạn .
  Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu học tập trung học phổ thông không lấy phí trên Facebook : Tài liệu học tập lớp 11. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu mới nhất .

  Chúc các bạn học tập tốt.

  Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
  Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

  39 comments on “Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Công thức xác định thể tích của khối chỏm cầu có bán kính R và chiều cao h và các ví dụ | Học toán online chất lượng cao 2022 | Vted – Vietnam's Got Talent – vietnamgottalent.vn trong Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường T… […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  […] Xem thêm: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 – Trường THPT … […]

  Trả lời

  [Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
  [Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

  Social