Wednesday, 30 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 tỉnh Gia Lai


articlewriting1

STT

Tên đường/Đơn vị hành chính

Vị trí, khu vực

Hệ số K

I/ Đất ở tại đô thị

* Thị trấn Phú Hòa

01 Các đường : A Sanh, Kpă Klơng, Nguyễn Đường Tất cả những vị trí 1,1 02 Các đường : Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ, Lê
Lợi Tất cả những vị trí 1,3 03 Đường Lê Hồng Phong – Từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn
Thị Minh Khai Tất cả những vị trí 1,1 04 Đường Hùng vương – Từ đường Lê Lợi đến đường Lê Hồng Phong Tất cả những vị trí 1,1 – Từ đường Lê Hồng Phong đến đường Phan Đình
Phùng Tất cả những vị trí 1,15 05 Các đường : Nguyễn Du, Võ Thị Sáu Tất cả những vị trí 1,4 06 Đường Lý Thường Kiệt – Từ ranh giới Bệnh viện đến đường Quang Trung Tất cả những vị trí 1,15 – Từ đường Quang Trung đến đường Hùng Vương Tất cả những vị trí 1,1 07 Đường Nguyễn Văn Linh – Từ đường Lê Lợi đến hết ranh giới trụ sở Công
an huyện Tất cả những vị trí 1,15 – Từ hết ranh giới trụ sở Công an huyện đến hết
đường Tất cả những vị trí 1,1 08 Đường Phan Đình Phùng – Từ đường Lê Lợi đến đường Quang Trung Tất cả những vị trí 1,1 – Từ đường Quang Trung đến Quốc lộ 14 ( Lê Lợi ) Tất cả những vị trí 1,15 09 Đường Quang Trung Tất cả những vị trí 1,15

* Thị trấn Ia Ly

01 Đường Hùng Vương ( từ ranh giới xã Ia Mơ
Nông đến hết cây xăng Bắc Tây Nguyên ) Tất cả những vị trí 1,1

02 Các đường : Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Chinh ( đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Phú ), những đường quy
hoạch còn lại tại tổ dân phố 3 ( thôn Ia Sir cũ )

Tất cả những vị trí

1,2

II/ Đất ở tại nông thôn

01 Xã Nghĩa Hưng Vị trí 1, khu vực 2 1,1 02 Xã Hòa Phú Vị trí 1, khu vực 1 1,1 Vị trí 1, khu vực 2 1,15 Vị trí 2, khu vực 2 1,1 03 Xã Ia Khươl Vị trí 1, khu vực 2 1,15 Vị trí 2, khu vực 2 1,1 04 Xã Nghĩa Hòa Vị trí 1, 3 khu vực 1 1,1 Vị trí 1, khu vực 2 1,15 Vị trí 2, khu vực 2 1,1 05 Xã Ia Nhin Vị trí 1, khu vực 2 1,15 06 Xã Chư Đăng Ya Vị trí 1, khu vực 2 1,1

III/ Đất trồng cây lâu năm

01 Thị trấn Phú Hòa, thị xã Ia Ly ; xã Nghĩa Hưng Tất cả những vị trí 1,3 02 Xã Nghĩa Hòa Tất cả những vị trí 1,25 03 Các xã : Hòa Phú, Ia Khươl, Ia Nhin, Ia Mơ
Nông, Ia Kreng Tất cả những vị trí 1,2

IV/ Đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên

01 Thị trấn Phú Hòa, thị xã Ia Ly ; những xã : Ia
Khươl, Ia Kreng Tất cả những vị trí 1,2

V/ Đất trồng cây hàng năm khác

01 Thị trấn Phú Hòa, thị xã Ia Ly, xã Ia Khươl Tất cả những vị trí 1,2

VI/ Đất các khu quy hoạch

*

Đất ở khu quy hoạch đường Phan Đình Phùng (nối dài), thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh)

01 Đường Phan Đình Phùng – Từ đất dân cư đến đường QH Đ3 Từ lô A1 đến A28 1,3 – Từ đường QH Đ3 đến đường QH Đ4 Từ lô B1 đến B23 1,3 Từ lô E1 đến E23 1,3 – Từ đường QH Đ3 đến đường QH Đ3 Từ lô C1 đến C30 1,3 Từ lô D1 đến D32 1,3 – Từ đường QH Đ3 đến đường QH Đ2 Từ lô F1 đến F36 1,3 – Từ đường QH Đ2 đến đường QH Đ1 Từ lô H1 đến H14 1,3 – Từ đường QH Đ1 đến đường Nguyễn Văn Linh Từ lô I1 đến I31 1,3 – Từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường QH Đ4 Khu đất dự trữ 1,3 02 Đường Nguyễn Văn Linh – Từ đường Phan Đình Phùng đến đất cao su đặc Từ lô I104 đến I107 1,3 03 Đường QH Đ1 – Từ đường Phan Đình Phùng đến đất cao su đặc Từ lô I32 đến I35 ,
từ lô I65 đến I68 1,3 04 Đường QH Đ2

Từ đường Phan Đình Phùng đến đất cao su đặc Các lô F38, F48, H24, H25 ; F37 ,
F49, H23, H26

1,3 05 Đường QH Đ4 – Từ đất cao su đặc đến đất dự trữ Từ lô F39 đến F47 , 1,3 từ lô H15 đến H22 ,
từ lô H27 đến H32 – Từ đường QH Đ1 đến Nguyễn Văn Linh Từ lô I36 đến I64 ,
từ lô I69 đến I103 1,3

*

Đất ở khu quy hoạch điều chỉnh, mở rộng Trung tâm xã Nghĩa Hưng

01

Đường Liên xã Nghĩa Hưng – Chư Jôr ( nay là Chư ĐangYa )

Từ đường QH Đ8 đến đường QH Đ10 Từ lô K1 đến K9 ; từ
lô K10 đến K21 ; từ lô K22 đến K38

1,15

Từ đường QH Đ6 đến đường QH Đ8 Các lô A1, A10, B1 ,
B10 ; từ lô A3 đến A8 ; từ lô B3 đến B8

1,15 – Từ đường QH Đ10 đến đường QH Đ11 Các lô E1, E11 ; từ
lô E3 đến E9 1,15 – Từ đường QH Đ12 đến đường QH Đ13 Từ lô I22 đến I42 1,15 – Từ đường QH Đ11 đến đường QH Đ12 Khu vực đất dự trữ 1,15 02 Đường QH Đ6 ( đoạn từ đường liên xã đến
đường QH Đ4 ) Lô A2 ; từ lô A11
đến A31 1,15

03 Đường QH Đ7 ( đoạn từ đường liên xã đến đường QH Đ4 ) Các lô A9, B2 ; từ
lô A32 đến A52 ; từ lô B11 đến B31

1,15 04 Đường QH Đ8 ( đoạn từ đường liên xã đến đường
QH Đ4 ) Lô B9 ; từ lô B32
đến B52 1,15 05 Đường QH Đ10 ( đoạn từ đường liên xã đến
đường QH Đ4 ) Lô E2 ; từ lô E12
đến E33 1,15

06 Đường QH Đ11 ( đoạn từ đường liên xã đến đường QH Đ16 ) Lô E10 ; từ lô E34
đến E55 ; từ lô G1 đến G10

1,15 07 Đường QH Đ2 ( đoạn từ đường QHĐ8 đến đường
QH Đ10 ) Từ lô D23 đến D44 1,15 08 Đường QH Đ3 ( đoạn từ đường QHĐ8 đến đường
QH Đ10 ) Từ lô C23 đến C44 ;
từ lô D1 đến D22 1,15 09 Đường QH Đ4 ( đoạn từ đường QHĐ8 đến đường
QH Đ10 ) Từ lô C1 đến C22 1,15 10 Đường QHĐ15

Từ đường QH Đ11 đến đường QH Đ13 Từ lô H34 đến H65 ;
từ lô H66 ; I1 đến I21 ; từ lô G27 đến G42

1,15 – Từ đường QH Đ11 đến đường QH Đ12 Khu vực đất dự trữ 1,15

11

Đường QH Đ16 Từ lô F1 đến F24 ;
từ lô F25 đến F57 ; từ lô H1 đến H33

1,15 12 Đường QH – Khu quy hoạch 4,9 ha Toàn tuyến 1,5 – Khu quy hoạch giáp Hội trường thôn 11 ( nay là
thôn 8 ) Toàn tuyến 1,3

*

Đất ở khu quy hoạch phân lô dân cư Nhà máy chế biến chè, xã Nghĩa

Hưng

01 Đường liên xã Nghĩa Hưng – Chư Jôr ( nay là xã
Chư Đang Ya ) : Đoạn từ đường vào Nhà máy chè đến Trường mần nin thiếu nhi ( cũ )

Lô 1 đến lô 6

1,15

*

Đất ở khu quy hoạch chợ cũ, xã Nghĩa Hưng

01 Dãy đường liên thôn ( đoạn từ đường HT rộng 6 m
đến đường Hồ Chí Minh ( Quốc lộ 14 ) Lô 1 đến lô 5 1,15 02 Dãy đường Hồ Chí Minh ( Quốc lộ 14 ) ( đoạn từ
đường liên thôn đến cây xăng BTN ) Lô 1 đến lô 9 1,15

*

Đất ở khu quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng điểm dân cư thôn 4,

thôn 5, xã Nghĩa Hoà, huyện Chư Păh

01 Đường QHĐ7 – Từ đường QH Đ3 đến đường QH Đ4 Từ lô A27 đến A55 1,3 – Từ đường QH Đ4 đến đường QH Đ5 Từ lô B37 đến B72 1,3 – Từ đường QH Đ5 đến đường QH Đ6 Từ lô C24 đến C46 1,3 Khu vực đất dự trữ 1,3 – Từ đường QH Đ6 đến đất dân cư thực trạng Từ lô D44 đến D86 1,3 – Từ đường QH Đ1 đến đường QH Đ2 Khu vực đất dự trữ 1,3 – Từ đường QH Đ2 đến đường QH Đ3 Khu vực đất dự trữ 1,3 02 Đường tỉnh lộ 661 – Từ đường QH Đ3 đến đường QH Đ4 Từ lô A1 đến A26 1,3 – Từ đường QH Đ4 đến đường QH Đ5 Từ lô B1 đến B36 1,3 – Từ đường QH Đ5 đến đường QH Đ6 Từ lô C1 đến C23 1,3 Khu vực đất dự trữ 1,3 – Từ đường QH Đ6 đến đất dân cư thực trạng Từ lô D1 đến D43 1,3 – Từ đường QH Đ1 đến đường QH Đ2 Khu vực đất dự trữ 1,3 – Từ đường QH Đ2 đến đường QH Đ3 Khu vực đất dự trữ 1,3

*

Đất ở khu quy hoạch chi tiết xây dựng khu ngã ba làng Bàng, xã Ia Ka,

huyện Chư Păh

01 Đường Tỉnh lộ 661 – Từ đường thực trạng liên huyện đến đường QH
Đ3 Từ lô A8 đến A31 1,2 – Từ đường QH Đ3 đến đất dân cư thực trạng Từ lô B1 đến B14 1,2 02 Đường thực trạng liên huyện – Từ đường Tỉnh lộ 661 đến đường QHĐ1 Từ lô A1 đến A7 1,2 – Từ đường QHĐ1 đến đường QHĐ2 Từ lô C1 đến C9 1,2 – Từ đất cao su đặc đến đường QHĐ2 Từ lô D1 đến D5 1,2 03 Đường QHĐ1 – Từ đường liên huyện đến đường QH Đ3 Từ lô A32 đến A55 ;
từ lô C10 đến C22 1,2 – Từ đường QH Đ3 đến đất dân cư thực trạng Từ lô B15 đến B28 1,2

04 Đường QHĐ2 ( đoạn từ đường liên huyện đến đường QHĐ3 ) Từ lô C23 đến
C37 ; từ lô D6 đến D38

1,2 05 Đường QHĐ1 ( đoạn từ đường liên huyện đến
đường QHĐ3 ) Khu vực đất dự trữ 1,2 06 Đường QHĐ2 ( đoạn từ đường liên huyện đến
đường QHĐ3 ) Khu vực đất dự trữ 1,2 07 Đường QHĐ3 ( đoạn từ đường QHĐ1 đến đất cao
su ) Khu vực đất dự trữ 1,2 08

Đường QHĐ1 (đoạn từ đường QHĐ3 đến khu

dân cư thực trạng ) Khu vực đất dự trữ 1,2

0 comments on “Quyết định 14/2021/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 tỉnh Gia Lai

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social