Friday, 13 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Anilin Có Tác Dụng Với Naoh Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau:


imager 4 40213 700

Dưới đây là bài viết tổng hợp 15 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa 12 do Kiến Guru biên soạn. Bài viết gồm 3 phần chính : Thứ nhất là câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lý thuyết hóa 12, phần thứ 2 là hướng dẫn giải chi tiết các bài tập ở trên, phần thứ 3 là các đáp án được tổng hợp lại. Các bạn hãy cùng đón xem và tham khảo cùng với Kiến nhé!

I. Câu hỏi Trắc nghiệm lý thuyết hóa 12

Câu 1:Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi cho đồng (II) hiđroxit vào dung dịch lòng trắng trứng:

A. Xuất hiện màu nâu.

Bạn đang xem: Anilin có tác dụng với naoh không

B. Xuất hiện màu đỏ .C. Xuất hiện màu vàngD. Xuất hiện màu tím

Câu 2: Peptit nào sau sẽ không có phản ứng màu biure?A. Ala-Gly

B. Ala-Ala-Gly-GlyC. Ala-Gly-GlyD. Gly – Ala-Gly

Câu 3:Công thức chung của amin no đơn chức, mạch hở là:A. CnH2n+1N

B. CnH2n + 1NH2C. CnH2n + 3ND. CxHyN

Câu 4:Số đồng phân amin bậc II của C4H11N là:A. 1

B. 2C. 3D. 4

Câu 5:Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ?A. C6H5NH2

B. C6H5CH2NH2C. ( C6H5 ) 2NHD. NH3

Câu 6:Để phân biệt anilin và etylamin đựng trong 2 lọ riêng biệt, ta dùng thuốc thử nào sau đây?A. Dung dịch Br2

B. Dung dịch HClC. Dung dịch NaOHD. Dung dịch AgNO3

Câu 7:Cho vài giọt anilin vào nước, sau đó thêm dung dịch HCl (dư) vào, rồi lại nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào, sẽ xảy ra hiện tượng:A. Lúc đầu dung dịch bị vẩn đục, sau đó trong suốt và cuối cùng bị vẩn đục lại.

B. Lúc đầu dung dịch trong suốt, sau đó bị vẩn đục và ở đầu cuối trở lại trong suốt .C. Dung dịch trong suốt .D. Dung dịch bị vẫn đục trọn vẹn .

Câu 8:Cho các phát biểu sau

*

Câu 9:Dung dịch etylamin tác dụng với dd nước của chất nào sau đây?

A. NaOHB. NH3C. NaClD. H2SO4

Câu 10:Phát biểu nào sau đây là sai?

*Câu 11:Phát biểu nào sau đây là sai ?

Phát biểu nào sau đây là sai ?

*Câu 12:Dãy gồm các chất đều làm giấy quì tím ẩm chuyển sang màu xanh là:Dãy gồm những chất đều làm giấy quì tím ẩm chuyển sang màu xanh là :A. anilin, metyl amin, amoniac .

B. amoni clorua metylamin natri hiđroxit.

Xem thêm: Câu 4: Nêu Các Biện Pháp Rèn Luyện Hệ Tim Mạch, Nêu Các Biện Pháp Rèn Luyện Hệ Tim Mạch

C. anilin amoniac natri hiđroxit .D. metylamin, amoniac, natri axetat .

Câu 13: C3H9N có bao nhiêu đồng phân amin?

A. 2B. 3C. 4D. 5

Câu 14:Khi cho etylamin vào dung dịch FeCl3 ,hiện tượng nào xảy ra có:

A. khí bay raB. kết tủa màu đỏ nâuC. khí mùi khai bay raD. Không hiện tượng kỳ lạ gì .

Câu 15:Nhận biết ba dung dịch chứa ba chất glixin, metylamin, axit axêtic người ta dùng:

A. Quỳ tímB. Dung dịch NaOHC. Dung dịch HClD. Tất cả đều đúng .

II. Hướng dẫn giải các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa 12:

Câu 1:Lòng trắng trứng có protein với nhiều axit amin tạo thành (lớn hơn 2)⇒ có phản ứng màu biure → màu tímCâu 2:Peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên (tripeptit) mới có khả năng phản ứng màu biureCâu 3:Amin đơn chức nên có 1 nhóm –NH2; no, mạch hở nên có CT: CnH2n+1NH2 : CnH2n+3NCâu 4:Amin bậc II : CH3-NH-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-NH-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)-NH-CH3Câu 5:Nhóm ankyl có ảnh hưởng làm tăng mật độ electron ở nguyên tử nitơ do đó làm tăng lực bazơ; nhóm phenyl (C6H5) làm giảm mật độ electron ở nguyên tử nitơ do đó làm giảm lực bazơ.Lực bazơ : CnH2n +1-NH2> H-NH2> C6H5-NH2→ (C6H5)2NH có lực bazơ yếu nhất.Câu 6:Anilin phản ứng với nước Br2, tạo kết tủa trắng H2NC6H2Br3Câu 7:Dung dịch anilin không tan không nước khi nhỏ vào nước thì dung dịch bị vẩn đục.Khi nhỏ HCl vào dung dịch anilin xảy ra phản ứng tạo muối amoni tan trong nước tạo dung dịch trong suốt : HCl +C6H5NH2 → C6H5NH3ClKhi nhỏ NaOH vào muối suốt hiện lại anilin không tan trong nước gây vẩn đục lại.C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaClCâu 8:

*Câu 9: 2C2H5 NH2 + H2SO4 → (C2H5 NH3 )2 SO4 .2C2 H5 NH2 + H2SO4 → ( C2H5 NH3 ) 2 SO4 .

Câu 10:Tripeptit chứa 2 liên kết peptit làm mất màu biure→ A đúngTrong phân tử đipeptit của mạch hở đó có 1 liên kết peptit. ( đipeptit mạch vòng mới chứa hai liên kết peptit)Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α −amino axit → C đúngTất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit hoặc bazo thành các α-amino axit → D đúng

Câu 11:Anilin không làm đổi màu quỳ tím

Câu 12:Anilin không làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh → loại A và DAmoni clorua làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu hồng → loại BMetylamin, amoniac hay natri axetat đều làm quỳ tím chuyển sang xanh → Chọn C

Câu 13:

1. CH3-CH2-CH2-NH2 : propan-1-amin2. CH3-CH2-NH-CH3 : N-metyl-etan-1-amin3. CH3-CH ( CH3 ) – NH2 : propan-2-amin4. ( CH3 ) 3 – N : trimetyl amin

Câu 14:

3C2 H5NH2 + FeCl3 + 3H2 O → Fe ( OH ) 3 ↓ + 3C2 H5NH3Cl

Câu 15:Để phân biệt 3 dung dịch trên ta dùng quỳ tím:Glyxin → Quỳ không đổi màu.Axit axetc → Quỳ hóa hồng.Etylamin → Quỳ hóa xanh.

III. Đáp Án Trắc nghiệm lý thuyết hóa 12

*

15 câu trắc nghiệm lý thuyết hóa 12 do Kiến Guru sưu tầm ở các đề thi từ các trường chuyên trên cả nước. Nhằm giúp các bạn có kiến thức và bài tập rèn luyện các câu liên quan đến lý thuyết của phần Amin, Amino Axit, Protein. Các câu trên sẽ giúp các bạn lấy điểm các câu ở thang điểm 4 đến điểm 7 trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Chúc các bạn thi tốt!

Chuyên mục: Chuyên mục : Kiến thức mê hoặc

0 comments on “Anilin Có Tác Dụng Với Naoh Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau:

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social