Friday, 03 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7


articlewriting1

Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án

A. Phương pháp giải

– Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật .- Gương cầu lõm có công dụng biến hóa một chùm tia song song thành chùm tia phản xạ quy tụ vào một điểm và ngược lại hoàn toàn có thể biến hóa một chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia phản xạ song song .

Quảng cáo

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Một chùm tia song song chiếu đến một gương, chùm phản xạ sẽ hội tụ tại một điểm và ngược lại, một chùm tia phân kì thích hợp chiếu đến gương sẽ cho chùm tia phản xạ song song. Gương ấy là loại gương:

A. Gương phẳngB. Gương cầu lõmC. Gương cầu lồiD. Cả ba loại gương trênGương cầu lõm có tính năng biến hóa một chùm tia song song thành chùm tia phản xạ quy tụ .

Chọn B

Ví dụ 2: Vật sáng qua gương nào sau đây không thể cho ảnh thật?

A. Gương phẳngB. Gương cầu lõmC. Gương cầu lồiD. Gương phẳng và gương cầu lồi .Gương phẳng và gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo

Chọn D

Quảng cáo

Ví dụ 3: Đặt một vật cao 10cm trước 3 gương. Gương thứ nhất (G1) cho ảnh cao 10cm, Gương thứ hai (G2) cho ảnh cao 8cm, Gương thứ ba (G3) cho ảnh cao 14cm. Hãy gọi tên các gương.

A. G1 là gương phẳng, G2 là gương cầu lõm, G3 là gương cầu lồi .B. G1 là gương phẳng, G3 là gương cầu lõm, G2 là gương cầu lồi .C. G2 là gương phẳng, G1 là gương cầu lõm, G3 là gương cầu lồi .D. G2 là gương phẳng, G3 là gương cầu lõm, G1 là gương cầu lồi .Gương phẳng tạo ảnh ảo có size bằng vật, gương cầu lồi tạo ảnh ảo có kích cỡ nhỏ hơn vật, gương cầu lõm cho ảnh ảo có kích cỡ lớn hơn vật .Nên Gương thứ nhất G1 là gương phẳng, G2 là gương cầu lồi, G3 là gương cầu lõm .

Chọn B

C. Bài tập tự luyện

Quảng cáo

Câu 1. So sánh góc tới và góc phản xạ của ba loại gương.

A. Gương phẳng : góc tới bằng góc phản xạ .B. Gương cầu lõm : góc tới lớn hơn góc phản xạ .C. Gương lồi : góc tới nhỏ hơn góc phản xạ .D. Cả A, B, C đều đúng .
Hiển thị đáp án
Ở cả ba gương đều xảy ra hiện tượng kỳ lạ phản xạ ánh sáng và tuân theo định luật phản xạ ánh sáng : góc tới bằng góc phản xạ .

Chọn A

Câu 2. Những phát biểu sau đây là đúng hay sai khi nói về đường đi của một tia sáng khi đến gương cầu lõm ?

A. Các tia sáng khi đến gương cầu lõm đều bị phản xạ và tuân theo định luật phản xạ ánh sáng .B. Chùm tia sáng song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm phản xạ là một chùm sáng phân kì .C. Chùm tia sáng song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm phản xạ là một chùm sáng quy tụ .D. Khi phản xạ trên gương cầu lõm, tia tới và tia phản xạ không khi nào trùng nhau .
Hiển thị đáp án

A. Đúng

B. Sai. Chùm tia sáng song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm phản xạ là một chùm sáng hội tụ

C. Đúng

D. Sai. Tia sáng tới đỉnh gương thì tia phản xạ trùng với phương tia tới.

Câu 3. Dùng các từ thích hợp trong khung để diền khuyết hoàn chỉnh các câu sau:

Gương cầu lõm là ( 1 ) ……. mặt cầu ( 2 ) …. ánh sáng .Mặt phản xạ của gương cầu lõm quay về phía ( 3 ) ……Ảnh của vật trước và sát gương ( 4 ) …… và đều là ( 5 ) …..Đáp án nào sau đây đúng ?

Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

A. ( 1 ) – a ; ( 2 ) – h ; ( 3 ) – c ; ( 4 ) – e ; ( 5 ) – gB. ( 1 ) – a ; ( 2 ) – d ; ( 3 ) – b ; ( 4 ) – e ; ( 5 ) – gC. ( 1 ) – a ; ( 2 ) – h ; ( 3 ) – b ; ( 4 ) – e ; ( 5 ) – gD. ( 1 ) – a ; ( 2 ) – h ; ( 3 ) – b ; ( 4 ) – e ; ( 5 ) – fE. ( 1 ) – a ; ( 2 ) – h ; ( 3 ) – b ; ( 4 ) – d ; ( 5 ) – g
Hiển thị đáp án

Gương cầu lõm là một phần mặt cầu phản xạ ánh sáng. Mặt phản xạ của gương cầu lõm quay về phía tâm. Ảnh của vật trước và sát gương cầu lõm đều là ảo.

Vậy ( 1 ) – a ; ( 2 ) – h ; ( 3 ) – b ; ( 4 ) – e ; ( 5 ) – g

Chọn C

Câu 4. Người ta đặt hai ngọn nến giống hệt nhau, một trước gương cầu lõm và một trước gương phẳng với những khoảng cách như nhau và gần sát gương. Khi đó:

A. Ảnh qua gương cầu lõm lớn hơn ảnh qua gương phẳng .B. Ảnh qua gương cầu lõm bé hơn ảnh qua gương phẳng .C. Ảnh qua gương cầu lõm bằng ảnh qua gương phẳng .D. Ảnh luôn đối xứng với vật qua qua những gương .E. Ảnh không đối xứng với vật qua qua những gương .
Hiển thị đáp án
Ảnh của một vật qua gương phẳng bằng vật, ảnh của một vật qua gương cầu lõm khi đặt gần gương thì lớn hơn vật, đo đó ảnh qua gương cầu lõm ( khi vật ở gần gương ) lớn hơn ảnh qua gương phẳng .

Chọn A

Câu 5. Ảnh của vật sáng đặt gần gương cầu lõm là:

A. Ảnh ảo hoàn toàn có thể hứng được trên màn .B. Ảnh ảo bé hơn vật .C. Ảnh ảo hoàn toàn có thể quay phim chụp ảnh được .D. Ảnh ảo không chụp ảnh được .E. Ảnh ảo hay ảnh thật tuỳ thuộc vào vị trí của vật .
Hiển thị đáp án
Ảnh của vật sáng đặt gần gương cầu lõm là ảnh ảo lớn hơn vật, vì là ảnh ảo nên không chụp ảnh được .

Chọn D

Câu 6. Ảnh của một ngọn nến đặt sát gương cầu lõm là:

A. Một ảnh ảo bằng và ngược chiều với vật .B. Một ảnh thật bé hơn vật đối xứng với vật qua gương .C. Một ảnh ảo bé hơn vật đối xứng với vật qua gương .D. Một ảnh ảo luôn luôn bé hơn vật .E. Một ảnh ảo luôn luôn lớn hơn vật .
Hiển thị đáp án
Ảnh của một ngọn nến đặt sát gương cầu lõm một ảnh ảo luôn luôn lớn hơn vật .

Chọn E

Câu 7: Ta biết rằng khi chiếu một chùm tia song song lên một gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ sẽ hội tụ tại một điểm ở trước gương. Nếu đặt tại điểm đó một màn chắn nhỏ thì ta sẽ thấy:

Chọn câu trả lời đúng.

Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

A. Một vệt sángB. Màn sáng hơnC. Không thấy gì khácD. Một điểm sáng rõ
Hiển thị đáp án
Nếu đặt tại điểm đó một màn chắn nhỏ thì ta sẽ thấy một điểm sáng rõ. Vì những tia sáng quy tụ tại 1 điểm đó .

Câu 8. Cho các điểm F, C và gương cầu lõm (hình vẽ). Hãy vẽ ảnh của vật sáng AB

Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Hiển thị đáp án
Để vẽ ảnh của vật sáng AB thì ta chỉ cần vẽ ảnh của điểm sáng B và hạ vuông góc xuống trục chính .Ta vẽ tia đi tới đỉnh gương, tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chínhTia đi qua F, tia ló đi song song với trục chính

Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Câu 9. Cho các điểm F, C và gương cầu lõm (hình vẽ). Hãy vẽ ảnh của vật sáng AB trong trường hợp sau.

Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Hiển thị đáp án
Ta vẽ hai tia sáng, tia tới đỉnh O, tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chính. Tia thứ hai song song với trục chính, tia phản xạ đi qua F. Ta vẽ đường lê dài của hai tia, cắt nhau ở đâu thì đó là ảnh B ’ của B. Hạ vuông góc từ B ’ xuống trục chính tại A ’. Ảnh A’B ’ là ảnh ảo .

Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Câu 10. Quan sát một viên phấn đặt sát gương cầu lõm

a. Ảnh của viên phấn là ảnh thật hay ảnh ảo ? Độ lớn của ảnh như thế nào so với độ lớn của viên phấn ? Khoảng cách từ ảnh của viên phấn đến gương gần hơn hay xa hơn khoảng cách từ viên phấn đến gương ?b. Nếu xê dịch viên phấn đến gần gương thì ảnh của nó xê dịch như thế nào ?c. Nếu xê dịch viên phấn ra xa gương thì ảnh của nó xê dịch như thế nào ?
Hiển thị đáp án
a / Khi đặt viên phấn sát gương cầu lõm thì gương cầu lõm cho ảnh ảo. Ảnh này cùng chiều và lớn hơn vật. Khoảng cách từ ảnh của viên phấn đến gương xa hơn khoảng cách từ viên phấn đến gương .b / Nếu xê dịch viên phấn đến gần gương thì ảnh của nó xê dịch càng gần gương, tức là ảnh và vật hoạt động ngược chiều với nhau .c / Nếu xe dịch viên phấn ra xa gương thì khi vẫn còn tạo ảnh ảo, ảnh này hoạt động ra xa gương, tức là ảnh hoạt động ngược chiều vật. Đến khi vật dịch ra xa gương mà tạo ảnh thật thì khi di dời vật ra xa gương thì ảnh hoạt động lại gần gương, tức là ảnh và vật hoạt động ngược chiều với nhau .
Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 7 tinh lọc, có đáp án hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

14 comments on “Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social